brain-mri-coronal-view

MRI imaging showing the coronal view of the brain